Uslovi i odredbe​

Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani 14.03.2024.

1. Uvod

Ovi Uslovi i odredbe se odnose na ovaj veb sajt i transakcije vezane za naše proizvode i usluge. Možete biti obavezani dodatnim ugovorima vezanim za vaš odnos sa nama ili za bilo koje proizvode ili usluge koje dobijete od nas. Ukoliko bilo koja odredba dodatnih ugovora bude u konfliktu sa bilo kojom odredbom ovih Uslova, odredbe tih dodatnih ugovora će kontrolisati i preovladati.

2. Obavezujuće odredbe

Registracijom, pristupom ili na drugi način korišćenjem ovog veb sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama navedenim u nastavku. Samo korišćenje ovog veb sajta podrazumeva poznavanje i prihvatanje ovih Uslova i odredbi. U nekim posebnim slučajevima, možemo vas takođe zamoliti da se eksplicitno složite.
 

3. Elektronska komunikacija

Korišćenjem ovog veb sajta ili komunicirajući sa nama elektronskim putem, saglasni ste i priznajete da možemo komunicirati sa vama elektronskim putem na našem veb sajtu ili slanjem e-maila vama, i saglasni ste da sve sporazume, obaveštenja, otkrića i druge komunikacije koje vam pružimo elektronskim putem zadovoljavaju sve pravne zahteve, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahtev da takve komunikacije budu u pisanoj formi.

4. Intelektualna svojina

Mi ili naši licencodavci posedujemo i kontrolišemo sve autorske i druge intelektualne svojine na veb sajtu i podacima, informacijama i drugim resursima prikazanim ili dostupnim na veb sajtu.

4.1 Intelektualna svojina

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, ne dobijate licencu ili bilo koje drugo pravo u okviru autorskih prava, zaštitnog znaka, patenta ili drugih prava intelektualne svojine. To znači da nećete koristiti, kopirati, reprodukovati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugraditi u bilo koji elektronski medij, menjati, obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, monetizovati, prodavati, tržiti ili komercijalizovati bilo koje resurse na ovom veb sajtu ni u kom obliku, bez naše prethodne pismene dozvole, osim i samo u meri u kojoj je drugačije propisano propisima obaveznog prava (kao što je pravo citiranja).

5. Imovina treće strane

Naš veb sajt može uključivati hiperlinkove ili druge reference na veb sajtove trećih strana. Mi ne pratimo ili pregledamo sadržaj veb sajtova trećih strana koji su povezani sa ovim veb sajtom. Proizvodi ili usluge ponuđeni na drugim veb sajtovima biće predmet primenjivih uslova korišćenja tih trećih strana. Mi nećemo biti odgovorni za bilo koje prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb sajtova. Snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb sajtova i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak na bilo koji način, na koji god način, proizašao iz otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima.

6. Odgovorno korišćenje

Naš veb sajt može uključivati hiperlinkove ili druge reference na veb sajtove trećih strana. Mi ne pratimo ili pregledamo sadržaj veb sajtova trećih strana koji su povezani sa ovim veb sajtom. Proizvodi ili usluge ponuđeni na drugim veb sajtovima biće predmet primenjivih uslova korišćenja tih trećih strana. Mi nećemo biti odgovorni za bilo koje prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb sajtova. Snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb sajtova i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak na bilo koji način, na koji god način, proizašao iz otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima.

7. Podnošenje ideja

Naš veb sajt može uključivati hiperlinkove ili druge reference na veb sajtove trećih strana. Mi ne pratimo ili pregledamo sadržaj veb sajtova trećih strana koji su povezani sa ovim veb sajtom. Proizvodi ili usluge ponuđeni na drugim veb sajtovima biće predmet primenjivih uslova korišćenja tih trećih strana. Mi nećemo biti odgovorni za bilo koje prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb sajtova. Snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb sajtova i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak na bilo koji način, na koji god način, proizašao iz otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima.

8. Prestanak korišćenja

Naš veb sajt može uključivati hiperlinkove ili druge reference na veb sajtove trećih strana. Mi ne pratimo ili pregledamo sadržaj veb sajtova trećih strana koji su povezani sa ovim veb sajtom. Proizvodi ili usluge ponuđeni na drugim veb sajtovima biće predmet primenjivih uslova korišćenja tih trećih strana. Mi nećemo biti odgovorni za bilo koje prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb sajtova. Snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb sajtova i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak na bilo koji način, na koji god način, proizašao iz otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima.

9. Garancije i odgovornost

Ništa u ovom odeljku neće ograničiti ili isključiti bilo koju garantovanu garanciju zakonom koja bi bila nezakonita za ograničavanje ili isključenje. Ovaj veb sajt i sav sadržaj na njemu pružaju se „kakvi jesu“ i „kako su dostupni“ i mogu sadržati netačnosti ili štamparske greške. Izričito isključujemo sve garancije bilo koje vrste, bilo da su izričite ili implicitne, u vezi sa dostupnošću, tačnošću ili potpunosti sadržaja. Ne garantujemo da:

  • će ovaj veb sajt ili naš sadržaj zadovoljiti vaše zahteve;
  • će ovaj veb sajt biti dostupan bez prekida, u pravo vreme, siguran ili besplatan od grešaka.

 

Ništa na ovom veb sajtu ne predstavlja, niti je namenjeno da predstavlja, pravni, finansijski ili medicinski savet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savet, trebalo bi da se obratite odgovarajućem profesionalcu.

Sledeće odredbe ovog odeljka će se primenjivati do maksimalne mere dozvoljene primenjivim zakonom i neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost u vezi sa bilo kojim pitanjem koje bi bilo nezakonito ili ilegalno ograničiti ili isključiti našu odgovornost. U svakom slučaju, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu na ime gubitka profita ili prihoda, gubitka ili korupcije podataka, softvera ili baza podataka, ili gubitka ili štete na imovini ili podacima) koju pretrpite vi ili bilo koja treća strana, proizašla iz vašeg pristupa ili korišćenja našeg veb sajta.
Osim ako dodatni ugovor izričito ne navodi drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za sve štete proizašle iz ili u vezi sa veb sajtom ili bilo kojim proizvodima i uslugama reklamiranim ili prodatim putem veb sajta, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost (bilo da je u pitanju ugovor, pravo, nemar, nameran postupak, delikt ili na drugi način) biće ograničena na ukupnu cenu koju ste nam platili za kupovinu takvih proizvoda ili usluga ili korišćenje veb sajta. Takvo ograničenje će se primenjivati u celini na sve vaše zahteve, radnje i uzroke radnji svake vrste i prirode.
Naš veb sajt može uključivati hiperlinkove ili druge reference na veb sajtove trećih strana. Mi ne pratimo ili pregledamo sadržaj veb sajtova trećih strana koji su povezani sa ovim veb sajtom. Proizvodi ili usluge ponuđeni na drugim veb sajtovima biće predmet primenjivih uslova korišćenja tih trećih strana. Mi nećemo biti odgovorni za bilo koje prakse privatnosti ili sadržaj ovih veb sajtova. Snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ovih veb sajtova i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak na bilo koji način, na koji god način, proizašao iz otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima.

10. Privatnost

Da biste pristupili našem veb sajtu i/ili uslugama, može vam biti potrebno da pružite određene informacije o sebi kao deo procesa registracije. Saglasni ste da će sve informacije koje pružite uvek biti tačne, ispravne i ažurirane.


Razvili smo politiku kako bismo adresirali bilo kakve zabrinutosti u vezi sa privatnošću koje možete imati. Za više informacija, pogledajte našu Izjavu o privatnosti i našu Politiku kolačića.

11. Restrikcije izvoza / Pravna usaglašenost

Pristup veb sajtu iz teritorija ili zemalja gde je sadržaj ili kupovina proizvoda ili usluga prodavanih na veb sajtu nezakonita, zabranjena je. Ne smete koristiti ovaj veb sajt u suprotnosti sa izvoznim zakonima i propisima Srbije.

12. Dodela

Ne možete dodeliti, preneti ili podugovoriti bilo koje od vaših prava i/ili obaveza prema ovim Uslovima i odredbama, u celini ili delimično, trećoj strani bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Bilo koji pokušaj dodele u suprotnosti sa ovim Odeljkom će biti ništavan.

13. Povrede ovih Uslova i odredbi

Bez prejudiciranja naših drugih prava prema ovim Uslovima i odredbama, ako prekršite ove Uslove i odredbe na bilo koji način, možemo preduzeti takvu radnju koju smatramo odgovarajućom da se bavimo prekršajem, uključujući privremeno ili trajno suspendovanje vašeg pristupa veb sajtu, kontaktiranje vašeg provajdera internet usluga kako bismo zatražili da blokiraju vaš pristup veb sajtu, i/ili pokretanje pravnih postupaka protiv vas.

14. Obeštećenje

Saglasni ste da nas obeštetite, branite i zaštitite od svih zahteva, odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih Uslova i odredbi, i primenljivih zakona, uključujući prava intelektualne svojine i prava privatnosti. Odštetićete nas za naše štete, gubitke, troškove i izdatke vezane za ili proizašle iz takvih zahteva.

15. Odricanje

Neuspeh u sprovođenju bilo koje odredbe ovih Uslova i odredbi i bilo kog ugovora, ili neizvršavanje bilo koje opcije za raskid, neće se smatrati odricanjem od takvih odredbi i neće uticati na važnost ovih Uslova i odredbi ili bilo kog ugovora ili bilo kog njegovog dela, ili prava nakon toga da se sprovede svaka i svaka odredba.

16. Jezik

Ovi Uslovi i odredbe će se tumačiti i razumeti isključivo na srpskom jeziku. Sve obaveštenja i korespondencija će se pisati isključivo na tom jeziku.

17. Ceo sporazum

Ovi Uslovi i odredbe, zajedno sa našom izjavom o privatnosti i politikom kolačića, čine ceo sporazum između vas i Vorp Marketing u vezi sa vašim korišćenjem ovog veb sajta.

18. Ažuriranje ovih Uslova i odredbi

Možemo povremeno ažurirati ove Uslove i odredbe. Vaša je obaveza da periodično proveravate ove Uslove i odredbe radi promena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uslova i odredbi je datum poslednjeg ažuriranja. Promene ovih Uslova i odredbi stupiće na snagu po postavljanju takvih promena na ovom veb sajtu. Vaše dalje korišćenje ovog veb sajta nakon objavljivanja promena ili ažuriranja smatraće se obaveštenjem o vašem prihvatanju da se pridržavate i budete obavezani ovim Uslovima i odredbama.

19. Izbor zakona i nadležnosti

Ovi Uslovi i odredbe biće uređeni zakonima Srbije. Svi sporovi koji se odnose na ove Uslove i odredbe biće podložni nadležnosti sudova u Srbiji. Ako bilo koji deo ili odredba ovih Uslova i odredbi bude utvrđen od strane suda ili nekog drugog nadležnog organa kao nevažeći i/ili neizvršiv prema primenljivom zakonu, takav deo ili odredba će biti izmenjeni, izbrisani i/ili sprovedeni u najvećoj meri dozvoljenoj kako bi se ostvarila namera ovih Uslova i odredbi. Ostale odredbe neće biti pogođene.

20. Kontakt informacije

Ovaj veb sajt je u vlasništvu i upravljanju Vorp Marketing.

Možete nas kontaktirati u vezi sa ovim Uslovima i odredbama pisanjem ili slanjem e-maila na sledeću adresu: [email protected]